Tekniikat Musô Jikiden Eishin Ryû (MJER)

Roshukai MJER -tekniikat

Musô Jikiden Eishin Ryû Iai Heihô

Seiza no bu

 • Mae
 • Migi
 • Hidari
 • Ushiro
 • Yaegaki
 • Ukenagashi
 • Kaishaku
 • Tsukekomi
 • Tsukikage
 • Oikaze
 • Nukiuchi

Tate hiza no bu

 • Yokogumo
 • Toraissoku
 • Inazuma
 • Ukigumo
 • Oroshi
 • Iwanami
 • Urokogaeshi
 • Namigaeshi
 • Takiotoshi
 • Makko

Oku-iai iwaza

 • Kasumi
 • Sunegakoi
 • Tozume
 • Towaki
 • Shihogiri
 • Tanashita
 • Ryozume
 • Torabashiri

Oku-iai tachiwaza

 • Yukizure
 • Tsuredachi
 • Somaguri
 • Sodome
 • Shinobu
 • Yukichigai
 • Sodesuri gaeshi
 • Mon-iri
 • Kabezoe
 • Ukenagashi

Itomagoi

 • Itomagoi sono ichi
 • Itomagoi sono ni
 • Itomagoi sono san

Oku iai bangai no kata

 • Hayanami
 • Raiden
 • Jinrai

Tachiuchi no kata

 • Deai
 • Kobushidori
 • Zetsumyoken
 • Dokumyoken
 • Tsubadome
 • Ukenagashi
 • Mappo

Tachiuchi no kurai

 • Deai
 • Tsukekomi
 • Ukenagashi
 • Ukekomi
 • Tsukikage
 • Suigetsuto
 • Zetsumyoken
 • Dokumyoken
 • Shinmyoken
 • Uchikomi

Tsumeai no kurai

– 11 tekniikkaa

Daishô no zume

 • Kakaezume
 • Kotsubô
 • Tsukadome
 • Kotedome
 • Munadorai
 • Migi fuse
 • Hidari fuse
 • Yamakakezume

Seitokai MJER -tekniikat

Musô Jikiden Eishin Ryû Iai Heihô

Batto-ho kihon no kata

 • Junto, sono ichi
 • Junto, sono ni
 • Tsuigekito
 • Shato
 • Shihoto, sono ichi
 • Shihoto, sono ni
 • Zantotsuto

Seiza on bu

 • Mae
 • Migi
 • Hidari
 • Ushiro
 • Yaegaki
 • Ukenagashi
 • Kaishaku
 • Tsukekomi
 • Tsukikage
 • Oikaze
 • Nukiuchi

Tate hiza no bu

 • Yokogumo
 • Toraissoku
 • Inazuma
 • Ukigumo
 • Oroshi
 • Iwanami
 • Urokogaeshi
 • Namigaeshi
 • Takiotoshi
 • Makko

Oku-iai iwaza

 • Kasumi
 • Sunegakoi
 • Tozume
 • Towaki
 • Shihogiri
 • Tanashita
 • Ryozume
 • Torabashiri

Oku-iai tachiwaza

 • Yukizure
 • Tsuredachi
 • Somaguri
 • Sodome
 • Shinobu
 • Yukichigai
 • Sodesuri gaeshi
 • Mon-iri
 • Kabezoe
 • Ukenagashi

Itomagoi

 • Itomagoi sono ichi
 • Itomagoi sono ni
 • Itomagoi sono san

Batto-ho oku no kata

 • Zenteki gyakuto
 • Tatekito
 • Koteki gyakuto
 • Koteki nukiuchi

Oku iai bangai no kata

 • Hayanami
 • Raiden
 • Jinrai
 • Shihogiri

Tachiuchi no kurai

 • Deai
 • Kobushidori
 • Zetsumyoken
 • Dokumyoken
 • Tsubadome
 • Ukenagashi
 • Mappo

Tsumeai no kurai

– 11 tekniikkaa

Daishô no zume

 • Kakaezume
 • Kotsubô
 • Tsukadome
 • Kotedome
 • Munadorai
 • Migi fuse
 • Hidari fuse
 • Yamakakezume

___

Ishigaki Sensei opettaa myös:

Zen Nippon Iaido Tôhô (Zen Nippon Iaido Renmei)

 • Maegiri (Eishin Ryû)
 • Zengogiri (Mugai Ryû)
 • Kiriage (Shindô Munen Ryû)
 • Shihôgiri (Sui-ô Ryû)
 • Kissakigaeshi (Hôki Ryû)